Quản Lý HT Phân Phối / DMS


Topic Replies Activity
DMS (hệ thống quản lý phân phối) là gì? 1 January 7, 2020
ASM 2.0 - Hướng dẫn phần 3 - Lập tuyến và Giao tuyến bán hàng 1 November 15, 2019
NPP 2.0 - Giới thiêu chung về mô-đun Nhà phân phối 1 April 13, 2020
ADMIN 2.0 - Giới thiệu chung về mô-đun Quản trị 1 April 13, 2020
ASM 2.0 - Giới thiệu chung về mô-đun Quản lý bán hàng cấp vùng 2.0 (ASM 2.0) 1 November 15, 2019
SaleRep 2.0 - Giới thiệu mô-đun SaleRep 2.0 (Đại diện kinh doanh/Bán hàng) 1 November 12, 2019
Tổng quan về giải pháp công nghệ rtWork trong DMS 1 December 9, 2019
SaleRep 2.0 - Hướng dẫn phần 2 - Hoạt Động Hàng Ngày 1 November 12, 2019
ASM 2.0 - Hướng dẫn Phần 1 - Hoạt động hàng ngày 1 November 15, 2019
SaleRep 2.0 - Hướng dẫn phần 3 - Các Hoạt Động Không Thường Xuyên 1 November 12, 2019
ASM 2.0 - Hướng dẫn phần 5 - Cơ sở dữ liệu 1 November 15, 2019
ASM 2.0 - Hướng dẫn phần 2. Hoạt động không thường xuyên 1 November 15, 2019
ASM 2.0 - Hướng dẫn phần 4 - Phê duyệt và chỉ tiêu 1 November 15, 2019