Hướng dẫn bật quyền trên thiết bị khi sử dụng Cloudphone

1. Cấp quyền trên thiết bị Android

2. Cấp quyền trên thiết bị iOS

3. Cài đặt âm thanh và thông báo trên trình duyệt Web

4. Cài đặt âm thanh và thông báo trên điện thoại