Hướng dẫn phần 1 - Giao hàng


Chức năng

Dùng để cung cấp thông tin chi tiết về chuyến giao hàng của người sử dụng

Cấu trúc

Gồm 2 biểu mẫu là

 • (1) Tạo chuyến gia hàng (tạo lập thông tin giao hàng)
 • (2) Thực hiện giao hàng (theo dõi quá trình giao hàng)

Để mở phần 1. Giao hàng, người dùng nhấp chọn lần lượt theo các bước ở hình phía trên.

.

1. Tạo chuyến giao hàng

a. Bước thực hiện

 • Bước 1: Mở biểu mẫu deli-form-1
 • Bước 2: Điền thông tin lần lượt từ trên xuống dưới


b. Chi tiết cách điền

 • Mô tả nội dung: Nhập tên chuyến giao hàng

 • Bắt đầu/kết thúc: chọn thời gian bắt đầu/kết thúc của chuyến giao hàng

 • Lệnh xuất kho giao hàng: Chọn khách hàng/hợp đồng

 • Phương thức: Chọn Tự giao/Thuê ngoài

 • Dịch vụ giao hàng (khi chọn phương thức thuê ngoài): Chọn đơn vị giao hàng

 • Cán bộ thực hiện: chọn người giao hàng

 • Nút button-camera button-camera-2 dùng để chụp ảnh

 • Nút button-video dùng để ghi hình liên quan

 • Nút button-record: dùng để ghi âm đoạn ghi chú (nếu có)

 • Hoàn thành tạo chuyến giao hàng: Hoàn thành biểu mẫu và gửi lên hệ thống

.

2. Thực hiện giao hàng

a. Bước thực hiện

 • Bước 1: Mở biểu mẫu deli-form-2
 • Bước 2: Điền thông tin lần lượt từ trên xuống dưới


b. Chi tiết cách điền

 • Chuyến giao hàng: Chọn tên chuyến muốn giao

 • Hoạt động: gồm 07 hoạt động chính. Người dùng chọn hoạt động mong muốn. Video hướng dẫn cho từng hoạt động được cho dưới đây
  Bắt đầu thực hiện: https://youtu.be/oezlV7cxf3o
  Bắt đầu di chuyển đến khách hàng: https://youtu.be/-UuFa68UB4Q
  Không giao được hàng: https://youtu.be/o6gC0WJ2HfU
  Bắt đầu di chuyển về công ty: https://youtu.be/ek9lE4BVdu4
  Kết thúc chuyến giao hàng: https://youtu.be/Myc7F9VnQmQ
  Bắt đầu giao hàng: https://youtu.be/qTg_HBExxPs
  Form Hoàn thành giao hàng: https://youtu.be/0PgUA0412Mg

 • Nút button-camera button-camera-2 dùng để chụp ảnh

 • Nút button-video dùng để ghi hình liên quan

 • Nút button-record dùng để ghi âm đoạn ghi chú (nếu có)

 • Cán bộ liên quan: Chọn người liên quan đến chuyến giao hàng

 • Gửi thông tin giao hàng: hoàn thành biểu mẫu và gửi biểu mẫu lên hệ thống

 • Thực hiện hoạt động tiếp theo: hoàn thành hoạt động hiện tại và chuyển đến hoạt động tiếp theo.