Mission Checklist - Giới thiệu mô-đun Kiểm tra Nhiệm vụ

Chức năng
Dùng để tạo lập và quản lý nhiệm vụ của nhân sự

Cấu trúc
Gồm 2 phần, đó là (1) Nhiệm vụ và (2) CSDL

Phần 1. Nhiệm vụ gồm 3 biểu mẫu, đó là

  • (1) - Khởi tạo (thiết lập thông tin NV ban đầu)
  • (2) - Thực hiện (Thu thập thông tin thực hiện NV)
  • (3) - Kết Thúc (Xác nhận kết thúc NV)

Phần 2. CSDL gồm 2 biểu lịch, danh sách, đó là

  • (1) - Danh sách thông tin (DS nhiệm vụ và thông tin khởi tạo/thực hiện)
  • (2) - Theo dõi thực hiện (Lịch trình nhiệm vụ và thông tin)

.

  1. Mission Checklist - Hướng dẫn phần 1 - Nhiệm vụ

  2. Mission Checklist - Hướng dẫn phần 2 - Cơ sở dữ liệu