Mission Checklist - Hướng dẫn phần 1 - Nhiệm vụ


(1) - Khởi Tạo

a. Bước thực hiện


b. Chi tiết cách điền

 • Mission áp dụng: Điền mới tên nhiệm vụ

 • Mô tả nội dung: Thêm nội dung nhiệm vụ

 • Bắt đầu/Kết thúc dự kiến: thiết lập thời gian bắt đầu/kết thúc nhiệm vụ

 • Nút button-camera button-camera-2 : Chụp hình ảnh liên quan

 • Nút button-video : ghi hình liên quan

 • Nút button-record : ghi âm nội dung/ghi chú

 • Tọa độ GPS button-gps trỏ tới vị trí hiện tại của thiết bị.
  Người dùng chọn nút button-save để lưu lại vị trí này

 • Cán bộ thực hiện: chọn cán bộ thực hiện nhiệm vụ

 • Nút button-add

 • Check List: Thêm nội dung check list

 • Bộ chỉ dẫn cập nhật thông tin: Chọn bộ chỉ dẫn áp dụng cho checklist ở trên

 • Hoàn thành & thoát: Hoàn thành phiếu và gửi lên hệ thống

 • Hoàn thành & điền mới: Hoàn thành phiếu hiện tại, gửi lên hệ thống và điền phiếu tạo nhiệm vụ mới.

.

(2) - Thực Hiện

a. Bước thực hiện


b. Chi tiết cách điền

 • Mission áp dụng: Chọn nhiệm vụ muốn thực hiện

 • Hoạt động cần cập nhật: Chọn hoạt động (check list) thực hiện
  Sau khi chọn hoạt động (check list), người dùng nhập thông tin tương ứng, được yêu cầu trong bộ chỉ dẫn

 • Kết quả thực hiện: Chọn HOÀN THÀNH TỐT / HOÀN THÀNH / KHÔNG HOÀN THÀNH

 • Nút button-camera button-camera-2 : chụp hình liên quan

 • Nút button-record : ghi âm ghi chú

 • Hoàn thành & thoát: Hoàn thành phiếu và gửi lên hệ thống

 • Hoàn thành & điền mới: hoàn thành phiếu hiện tại, gửi lên hệ thống và điền biểu mẫu cho nhiệm vụ khác

 • Hoàn thành & điền mới cùng mission: hoàn thành phiếu hiện tại, gửi lên hệ thống và cập nhật hoạt động mới cho nhiệm vụ.

.

(3) - Kết thúc

a. Bước thực hiện

b. Chi tiết cách điền

 • Mission áp dụng: Chọn nhiệm vụ

 • Kết quả thực hiện: chọn HOÀN THÀNH TỐT / HOÀN THÀNH / KHÔNG HOÀN THÀNH

 • Nút button-camera button-camera-2 : chụp hình liên quan

 • Cán bộ liên quan: chọn cán bộ liên quan đến nhiệm vụ

 • Hoàn thành & thoát: hoàn thành phiếu và gửi lên hệ thống

 • Hoàn thành & điền mới: hoàn hành phiếu hiện tại, gửi lên hệ thống và điền phiếu mới.