Mission Checklist - Hướng dẫn phần 2 - Cơ sở dữ liệu


(1) - Thông Tin Chi Tiết Nhiệm Vụ

Ở biểu danh sách nhiệm vụ, người dùng có thể nhấp chọn

  • Nút button-create : Để tạo nhiệm vụ mới
  • Nút button-finish : Để kết thúc nhiệm vụ tương ứng

.

(2) - Lịch Nhiệm Vụ

  • Bước 1: Mở lịch trình nhiệm vụ

  • Bước 2: Chọn ngày mong muốn để xem danh sách nhiệm vụ

  • Bước 3: Chọn vào nhiệm vụ tương ứng để xem chi tiết