About the Quản lý Dự án/Project Management category

Nhằm mục đích cung cấp cho các bên liên quan của dự án một cái nhìn bao quát cho tất cả các công việc để đảm bảo sự thống nhất và giảm thiểu sự không nhất quán trong quá trình giám sát, báo cáo và đánh giá kết quả của các dự án. Một khung MEL (Monitoring Evaluation and Learning) được thiết lập cung cấp các phương pháp, kế hoạch cụ thể trong các bối cảnh khác nhau của dự án.

Khung này là cần thiết để hướng dẫn giám sát và đánh giá, đồng thời trang bị đầy đủ cho các bên liên quan thực hiện giám sát và đánh giá dự án một cách có hệ thống, quản lý hiệu suất đảm bảo trách nhiệm, ra quyết định, tạo điều kiện học tập, theo dõi tác động và đảm bảo hiệu quả và hiệu lực.

t%E1%BA%A3i%20xu%E1%BB%91ng

MEL làm rõ những điều sau đây;
• Điều gì cần được theo dõi và đánh giá?
• Các hoạt động cần thiết để theo dõi và đánh giá
• Ai chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá các hoạt động?
• Các hoạt động giám sát và đánh giá được lên kế hoạch khi nào (thời gian)?
• Giám sát và đánh giá được thực hiện như thế nào (phương pháp)?
• Những nguồn lực nào được yêu cầu và nó được dùng như thế nào?

Dưới đây là ví dụ Khung MEL: