ADMIN 2.0 - Giới thiệu chung về mô-đun Quản trị

I. Thiết lập phân quyền

1. Thiết lập phân quyền nhân viên

Thiết lập phân quyền giữa các nhóm Salesrep, SUP, ASM, RSM,SD trong Hệ thống quản lý phân phối bán hàng.

Thực hiện:
Bước 1: Mở biểu mẫu 2

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

3

Chi tiết:

 • Chọn tài khoản thiết lập: chọn tài khoản nhân viên cần thực hiện thiết lập phân quyền.
 • Thuộc phân quyền nào: chọn phân quyền cho tài khoản nhân viên.
 • Khu vực/ Địa bàn phụ trách: chọn khu vực hoạt động cho nhân viên.
 • Thiết lập phân quyền cấp quản lý: thực hiện chọn cấp độ phân quyền và tài khoản theo cấp phân quyền.
 • Nhấn image để thực hiện thêm cấp quản lý.
 • Trạng thái hoạt động: chọn trạng thái hoạt động hiện tại của tài khoản nhân viên.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo đến trong danh sách.
 • Hoàn thành & thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành & điền mới: thực hiện mở biểu mẫu mới sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống.

VD: thực hiện thiết lập phân quyền cho tài khoản nhân viên Khổng Nguyên Cường với vai trò Salerep thuộc khu vực Hồ Chí Minh, các cấp quản lý SUP, NPP, SD và ASM.

2. Cơ sở dữ liệu

II. Xuất kho

1. Xuất kho giao hàng NPP

Dùng để thực hiện giao hàng cho NPP khi có đơn đặt hàng.

Thực hiện:
Bước 1: Mở biểu mẫu 5

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

Chi tiết:

 • Nhà phân phối: chọn nhà phân phối đã yêu cầu đơn hàng trong danh sách.
 • Danh sách đơn hàng xuất kho: chọn đơn hàng từ nhà phân phối.
 • Nhấn image để thực hiện chuyển sang trang tiếp theo hoặc image để quay về trang trước đó.
 • Xuất thực: điền số lượng xuất thực từ công ty cho nhà phân phối.
 • Hình ảnh và video: nhấn image để chụp hình và image để quay video.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo đến trong danh sách.
 • Ghi chú lần xuất kho: điền thêm các ghi chú về lần xuất kho.
 • Nhấn image để ký tên và image để chụp hình.
 • Hoàn thành & thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

2. Hủy xuất kho giao hàng NPP

Dùng để hủy thực hiện giao hàng cho NPP.

Thực hiện:
Bước 1: Mở biểu mẫu 7

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

8

Chi tiết:

 • Chọn mã xuất giao hàng: chọn mã xuất kho trong danh sách đã thực hiện xuất kho.
 • Ghi chú: ghi lý do hủy xuất kho.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo đến trong danh sách.
 • Hoàn thành & thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

3. Cơ sở dữ liệu

III. Tạo chỉ tiêu

1. Thiết lập chỉ tiêu

Dùng để thực hiện thiết lập chỉ tiêu theo tháng cho các cấp đơn vị.

Thực hiện:
Bước 1: Mở biểu mẫu 10

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

Chi tiết:

 • Từ ngày đến ngày: nhấn image để chọn khoảng thời gian.
 • Nhân viên ASM/RSM: chọn nhân viên trong danh sách để giao chỉ tiêu.
 • Thiết lập cho: chọn sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm áp dụng cho chỉ tiêu thiết lập.
 • Nhấn image để thực hiện chuyển sang trang tiếp theo hoặc image để quay về trang trước đó.
 • Doanh số: điền chỉ tiêu doanh thu cho sản phẩm / nhóm sản phẩm.
 • Mở mới: điền chỉ tiêu điểm bán mở mới.
 • Bao phủ: điền chỉ tiêu điểm bán bao phủ.
 • Gửi thông báo đến ASM/RSM/Admin: chọn người nhận thông báo đến trong danh sách.
 • Hoàn thành & thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

2. Cơ sở dữ liệu

Mở biểu mẫu 12