ASM 2.0 - Giới thiệu chung về mô-đun Quản lý bán hàng cấp vùng 2.0 (ASM 2.0)

Chức năng

Thu thập và quản lý thông tin liên quan đến hoạt động của Quản lý kinh doanh cấp vùng

Cấu trúc

Gồm 05 mô-đun con với hướng dẫn sử dụng như dưới đây.

  1. ASM 2.0 - Hướng dẫn Phần 1 - Hoạt động hàng ngày

  2. ASM 2.0 - Hướng dẫn phần 2. Hoạt động không thường xuyên

  3. ASM 2.0 - Hướng dẫn phần 3 - Lập tuyến bán hàng

  4. ASM 2.0 - Hướng dẫn phần 4 - Phê duyệt và chỉ tiêu

  5. ASM 2.0 - Hướng dẫn phần 5 - Cơ sở dữ liệu