ASM 2.0 - Hướng dẫn phần 3 - Lập tuyến và Giao tuyến bán hàng


Chức năng

Lập vào giao tuyến bán lẻ cho đại diện kinh doanh

Cấu trúc

Gồm 02 biểu mẫu, đó là

 • (1) - Giao tuyến bán hàng cho SaleRep
 • (2) - Lập tuyến bán hàng

.

1. Giao tuyến bán hàng cho SaleRep

a. Bước thực hiện

 • Bước 1: Mở biểu mẫu rt-obj-distribute2

 • Bước 2: Điền thông tin biểu mẫu lần lượt từ trên xuống dưới

b. Chi tiết cách điền

 • Đặt tên tuyến bán hàng: Điền mới tên tuyến

 • Tìm điểm bán hàng: Chọn 1 điểm bán chưa lập tuyến

 • Nút button-addp : Thêm điểm bán khác

 • Trạng thái sử dụng tuyến: Chọn trạng thái Đang sử dụng / Không sử dụng

 • Gửi thông báo đến: Chọn người nhận thông báo lập tuyến

 • Hoàn thành & thoát: Hoàn thành lập tuyến và gửi lên hệ thống

 • Hoàn thành & điền mới: Hoàn thành lập tuyến, gửi lên hệ thống, và lập tuyến mới

.

2. Lập tuyến bán hàng

a. Bước thực hiện

 • Bước 1: Mở biểu mẫu rt-obj-setup2

 • Bước 2: Điền thông tin biểu mẫu lần lượt từ trên xuống dưới


b. Chi tiết cách điền

 • Tìm tuyến bán hàng: Tìm tuyến muốn giao

 • Giao cho Salerep: Chọn đại diện kinh doanh muốn giao

 • Tần suất thực hiện bán hàng: Chọn tần suất Hàng tuần / Hàng tháng / Ngày cố định / Lịch tự do

 • Ngày thực hiện bán hàng: Chọn 1 trong các thứ (nếu tần suất là tuần), các ngày (nếu tần suất là tháng), 1 ngày cụ thể (nếu tuần suất là ngày cố định)

 • Nút button-addrt : Thêm thông tin về tuyến khác muốn giao

 • Gửi thông báo đến: Chọn những người nhận thông báo giao tuyến

 • Hoàn thành & thoát: Hoàn thành giao tuyến, và gửi lên hệ thống

 • Hoàn thành & điền mới: Hoàn thành giao tuyến, gửi lên hệ thống, và thực hiện giao tuyến khác