ASM 2.0 - Hướng dẫn phần 4 - Phê duyệt và chỉ tiêu


Chức năng

Phê duyệt điểm bán mới mở/trạng thái điểm bán, phân phối chỉ tiêu bán lẻ cho SR

Cấu trúc

Gồm 02 phần, đó là

 • (1) Approve
 • (2) Target

Phần 1. Approve gồm 02 biểu mẫu

 • (1) - Phê duyệt điểm bán mở mới
 • (2) - Phê duyệt trạng thái điểm bán

Phần 2. Target chứa 01 biểu mẫu Tạo chỉ tiêu cho SR

.

1. Approve

(1) - Phê duyệt điểm bán mở mới

a. Bước thực hiện

 • Bước 1: Mở biểu mẫu apv-obj-apv2

 • Bước 2: Điền thông tin biểu mẫu lần lượt từ trên xuống dưới

b. Chi tiết cách điền

 • Phê duyệt cho Điểm bán: Chọn điểm bán mới muốn phê duyệt

 • Phê duyệt: Chọn Phê duyệt / Không phê duyệt

 • Hoàn thành & thoát: Hoàn tất phê duyệt, và gửi phiếu lên hệ thống

 • Phê duyệt ĐB khác: Hoàn tất phê duyệt, gửi phiếu lên hệ thống và phê duyệt điểm bán mới

.

(2) - Phê duyệt trạng thái điểm bán

a. Bước thực hiện

 • Bước 1: Mở biểu mẫu apv-obj-onoff2

 • Bước 2: Điền thông tin biểu mẫu lần lượt từ trên xuống dưới

b. Chi tiết cách điền

 • Phê duyệt cho Điểm bán: Chọn điểm bán mới muốn phê duyệt

 • Phê duyệt: Chọn Phê duyệt / Không phê duyệt

 • Hoàn thành & thoát: Hoàn tất phê duyệt, và gửi phiếu lên hệ thống

 • Phê duyệt ĐB khác: Hoàn tất phê duyệt, gửi phiếu lên hệ thống và phê duyệt điểm bán mới

.

2. Target

a. Bước thực hiện

 • Bước 1: Mở biểu mẫu tạo chỉ tiêu cho salerep apv-obj-criteria2

 • Bước 2: Điền thông tin lần lượt từ trên xuống dưới, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng


b. Chi tiết cách điền

 • Thông tin chỉ tiêu doanh số: Chọn bộ chỉ tiêu muốn phân phối

 • Nhân viên bán hàng: Chọn các nhân viên muốn phân phối chỉ tiêu

 • Nút button-next : chuyển sang trang tiếp theo

 • Nút button-back : quay lại trang trước

 • Doanh thu: Nhập chỉ tiêu doanh thu cho nhân viên

 • Mở mới: Nhập chỉ tiêu điểm bán mở mới

 • Bao phủ: Nhập chỉ tiêu điểm bán bao phủ

Mỗi nhân viên tương ứng với 1 trang phân phối chỉ tiêu.
Trong VD trên, người dùng chọn 2 nhân viên nên sẽ có 2 trang phân phối. Mỗi trang tương ứng với từng nhân viên.

 • Nút button-add : Thêm sản phẩm muốn phân phối chỉ tiêu

 • Gửi thông báo đến ASM/RSM/Admin: Chọn ASM/RSM/Admin muốn gửi thông báo

 • Hoàn thành & thoát: Hoàn thành phân phối chỉ tiêu, và gửi lên hệ thống