ASM 2.0 - Hướng dẫn phần 5 - Cơ sở dữ liệu


Chức năng

Quản lý thông tin điểm, tuyến bán hàng và lượng bán, đơn hàng

Cấu trúc

Gồm 02 phần, đó là

 • (1) Stores
 • (2) SKU/ĐH

Phần 1. Stores gồm 04 biểu mẫu

 • (1) - Danh sách tuyến bán hàng
 • (2) - Danh sách điểm bán
 • (3) - Store Map
 • (4) Thống kê số lượng quà tặng

Phần 2. SKU/ĐH gồm 02 biểu mẫu

 • (1) - Danh sách đơn hàng
 • (2) - Thống kê tổng hợp sản lượng SKU

.

1. Stores

(1) - Danh sách tuyến bán hàng

 • Bước 1: Mở biểu danh sách db-obj-route2

 • Bước 2: Để xem thông tin chi tiết, nhấp chọn vào tuyến bất kỳ

.

(2) - Danh sách điểm bán

 • Bước 1: Mở biểu danh sách db-obj-point2

 • Bước 2: Để xem chi tiết, nhấp chọn điểm bán tương ứng

hoặc

 • Bước 3: Nhấp chọn các nút ở điểm bán mong muốn để thực hiện chức năng tương ứng.
  Người dùng trượt thanh nút chức năng từ phải sang trái để xem toàn bộ nút.
  Nút button-call : gọi điện thoại tới số máy
  Nút button-text : nhắn tin tới số máy
  Nút button-gps : Xem định vị của điểm bán trên bản đồ
  Nút button-checkin: checkin tại điểm bán

.

(3) - Bản đồ điểm bán

 • Bước 1: Mở biểu bản đồ db-obj-map-point2

 • Bước 2: Phóng to/thu nhỏ bản đồ để xem tổng thể/chi tiết vị trí điểm bán hàng

.

(4) - Thống kê số lượng quà tặng

.

2. SKU/ĐH

(1) - Danh sách đơn hàng

 • Bước 1: Mở biểu danh sách db-obj-order-list2

 • Bước 2: Để xem thông tin chi tiết, người dùng nhấp chọn vào đơn hàng tương ứng

.

(2) - Thống kê tổng hợp sản lượng SKU

 • Bước 1: Mở biểu danh sách db-obj-quantity2

 • Bước 2: Để xem chi tiết, người dùng nhấp chọn vào biểu tổng sản lượng tương ứng.