Bảng hỏi và File ghi âm PV mẫu cho dự án Better Work

I. Bảng hỏi Better Work:


II. File ghi âm Cuộc PV mẫu (đã kèm giải thích):