Email-automation: hướng dẫn thiết lập gửi email tự động

CHỨC NĂNG:

Chức năng email automation (Chiến dịch gửi email tự động) giúp người dùng thiết lập các kịch bản để hệ thống tự thực hiện gửi email tự động đến 1 hoặc nhiều nhóm đối tượng xác định thông qua kịch bản đã thiết lặp sẵn. Chức năng này giúp Tổ chức/Doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa chi phí và thời gian vận hành doanh nghiệp trong các hoạt động truyền thông, tư vấn, bán hàng, khảo sát hài lòng, tuyển dụng nhân sự.v.v.

CÁC BƯỚC THIẾT LẬP:


1.Phân phối ggsheet để nhận template thiết lập các nội dung tương tác:

Thông tin site và module:

 • Site: C175 (ci.rtworkspace.com)
 • Module: TƯƠNG TÁC TỰ ĐỘNG
 • Thao tác:

 • Bước 1: Mở module TƯƠNG TÁC TỰ ĐỘNG
 • Bước 2: Mở mục Danh sách Google Sheet đã phân phối
 • Bước 3: Bấm mở nút chức năng Phân phối để mở biểu mẫu
 • Bước 4: Điền thông tin phân phối và gửi lên hệ thống
 • Bước 5: Kiểm tra email để nhận mẫu GGsheet vừa phân phối
 • Xem video thao tác: https://youtu.be/gHE-blABBsw

  2. Xác thực email:
  Thêm email xác thực để dùng làm email hệ thống gửi đi.

 • Bước 1: Mở module TƯƠNG TÁC TỰ ĐỘNG
 • Bước 2: Mở mục Xác thực email
 • Bước 3: Mở nút chức năng THÊM EMAIL
 • Bước 4: Điền biểu mẫu và gửi
 • Xem video thao tác: https://youtu.be/hpNzl_LrLBs

  3.Thiết lập kịch bản tương tác ở Google Sheet

  1. Sheetname README:
  Hướng dẫn một số nguyên tắc thiết lập cơ bản, hãy đọc kỹ 1 số ghi chú.
  2. Sheetname SETUP:
  Cột A - Số thứ tự: Số thứ tự của các kịch bản, mã này không trùng
  Cột B - Mã template: Mã các kịch bản để quản lý (Chỉ sử dụng các ký tự a-z, 0-9, dấu ‘-’ và dấu ‘_’ )
  Cột C - Tên điều kiện: Tên 1 trường thông tin trong datasource sử dụng để lọc theo điều kiện để gửi email (Hiện tại cho phép lấy 2 source: ss_userlist và crm_customer)
  Cột D - Logic: Từ nối giữa các điều kiện với nhau
  Cột E - Điều kiện so sánh: Các phép toán để nối giữa tên điều kiện và giá trị điều kiện
  Cột F - Giá trị lọc theo điều kiện: Nhập giá trị muốn lọc
  Cột G - Loại hình: Phương thức tương tác, chọn email
  Cột H - Nội dung: Nội dung email (có thể áp dụng code html để chỉnh hình thức email)
  Cột I - Loại nội dung:: Điền talk
  Cột K - Email gửi:Nhập email đã xác thực ở bước xác thực email
  Cột M - From name :Nhập tên hoặc tổ chức gửi email
  Cột N - Tiêu đề email :Nhập tiêu đề email
  Cột P - Trạng thái sử dụng: (0) inactive, (1) active

  3. Sheetname AUTOCALLSCRIPT:
  Chỉ áp dụng thiết lập chiến dịch gọi tự động.

  => Sau khi đã thiết lập xong nội dung tương tác tiến hành cập nhật kịch bản lên hệ thống qua nút RTA.

  Xem video chi tiết: https://youtu.be/vKwMbjUOUiA

  4.Kích hoạt gửi mail:
  Mục đích: Sau khi đã thiết lập kịch bản tương tác và import lên hệ thống, bước cuối cùng là điền form tạo trigger để kích hoạt gửi email tự động (kích hoạt ngay lập tức hoặc hẹn giờ cụ thể).

  Thao tác:

 • Bước 1: Mở module TƯƠNG TÁC TỰ ĐỘNG
 • Bước 2: Mở mục Thiết lập tương tác
 • Bước 3: Mở form TẠO TRIGGER và lần lượt điền các thông tin để kích hoạt
 • Bước 4: Gửi phiếu lên hệ thống
 • Xem video thao tác: https://youtu.be/Km_emg1_m7U

  5. Xem lịch sử email đã gửi, đồng bộ dữ liệu:

  Xem video hướng dẫn: https://youtu.be/PpiXPnZQeQs