Giới thiệu Mô-đun Nhân sự dự án

GIỚI THIỆU MÔ-ĐUN NHÂN SỰ DỰ ÁN

Mô-đun Nhân sự dự án hỗ trợ quản lý nhân sự theo từng nhóm, từng thành viên cụ thể trong nhóm.

1 Like