Giới thiệu Mô-đun Quản lý khảo sát

GIỚI THIỆU MÔ-ĐUN QUẢN LÝ KHẢO SÁT


01. KỲ KHẢO SÁT

 • Người dùng sử dụng Biểu mẫu MỞ KỲ KHẢO SÁT để tạo mới một kỳ khảo sát hoặc mở lại một kỳ khảo sát đã có.

 • Trong một hợp phần khảo sát, tại một thời điểm chỉ có duy nhất một kỳ khảo sát được mở, tất cả các kỳ khảo sát còn lại là đóng. Hệ thống sẽ mở kỳ khảo sát tương ứng với phiếu mới nhất mà người dùng gửi lên.

02. PHÂN BỔ GGS (MẪU NHẬP LIỆU QUA GOOGLE SHEET)


A. PHÂN PHỐI MẪU NHẬP LIỆU TỪ HỆ THỐNG

 • Mỗi địa phương, hợp phần sẽ có những mẫu nhập liệu Hồ sơ khác nhau.

 • Kỳ khảo sát là kỳ được mở mới nhất tại mục 01. KỲ KHẢO SÁT

 • Người dùng sử dụng Biểu mẫu PHÂN PHỐI GOOGLE SHEET để yêu cầu Hệ thống gửi đúng mẫu nhập liệu về cho nhân sự phụ trách tương ứng qua Email.

 • Tại mục Nhân sự nhận mẫu, người dùng có thể chọn nhân sự (Danh sách lựa chọn lấy từ Mô-đun Nhân sự dự án), App sẽ tự động hiển thị thông tin Email và Số điện thoại tương ứng. Trong trường hợp nhân sự có sự thay đổi Email/Số điện thoại người dùng có thể:

 • Vào Mô-đun Nhân sự dự án, tìm tên nhân sự đó trong danh sách rồi cập nhật lại thông tin đúng, hoặc
 • Chỉnh sửa trực tiếp phần Email/Số điện thoại trong biểu mẫu.
 • Lịch sử phân phối lưu lại toàn bộ thông tin những lần người dùng đã phân phối mẫu nhập liệu thành công.

B. XÁC NHẬN HOÀN THÀNH NHẬP LIỆU

 • Người dùng sử dụng Biểu mẫu KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN cần đảm bảo các yêu cầu sau:
 • Xác nhận đúng Flie danh sách chọn mẫu
 • Xác nhận các cột, các dòng được nhập đúng mẫu, không tự ý thêm bớt thông tin vào phần mẫu.
 • Xác nhận dữ liệu được nhập đúng yêu cầu.

Ngay khi người dùng xác nhận thành công cho mẫu nhập liệu đã phân phối, hệ thống sẽ tự động xử lý loại bỏ các Hồ sơ không đạt yêu cầu, chọn mẫu ngẫu nhiên và đưa vào danh sách chờ phân chia, sẵn sàng để giao danh sách và tiến khảo sát chính thức.

 • Lịch sử xác nhận lưu lại toàn bộ thông tin quá trình xác nhận thông tin mẫu nhập liệu, thống kê các mẫu GSS đã phân phối đã được xác nhận thành công hay chưa.

03. PHÂN CHIA MẪU KHẢO SÁT

 • Biểu mẫu PHÂN CHIA DANH SÁCH PHỎNG VẤN được sử dụng để chia danh sách mẫu khảo sát cho Phỏng vấn viên.

 • Đối với mỗi hợp phần, RTA sẽ cung cấp cho khách hàng Link danh sách Phỏng vấn (Đã được xử lý làm sạch và chọn mẫu), người dùng sẽ dựa trên thông tin đó để chia danh sách PV cho PVV theo số thứ tự.

 • Đối với những hợp phần có nhiều đơn vị tham gia khảo sát, chọn CHÍNH XÁC tên đơn vị được phân chia.

 • Tại một thời điểm, một Mã phỏng vấn chỉ được gắn với duy nhất một tài khoản PVV để PV.

 • Sau khi phân chia danh sách, người dùng có thể kiểm tra lại thông tin trong mục LỊCH SỬ PHÂN CHIA, phần này PVV có theo dõi được. Danh sách PV sẽ chuyển về thiết bị của PVV để bắt đầu Phỏng vấn.

4 Likes