Hướng dẫn liên kết công tác viên

image

Mời liên kết

Mời LK cộng tác viên
Mục đích
Dùng để liên kết các CTV với nhau.
Thực hiện
Bước 1: Mở form image

Bước 2: Điền các thông tin trong form

image
Chi tiết:

 • Thông tin đối tác liên kết cộng tác viên: chọn CTV muốn liên kết trong danh sách.
 • Email đối tác đăng ký rtWork: điền email đối tác.
 • % thu nhập trả cho đối tác liên kết: mức thu nhập cần trả cho CTV liên kết, nhấp image để tăng và image để giảm.
 • Trạng thái áp dụng: Còn hiệu lực đối với CTV còn liên kết và Hết hiệu lực đối với CTV ngừng liên kết.
 • Hình ảnh: nhấp image để chụp hình và image để quay video.
 • Hoàn thành và thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi phiếu lên hệ thống thì mở phiếu mới.

Danh sách lời mời
Dùng để xem danh sách lời mời và trạng thái của lời mời với CTV.
Mở form image để xem danh sách.
image

Nhận liên kết

Chấp thuận LK cộng tác viên
Mục đích
Dùng để
Thực hiện
Bước 1: Mở form image
Bước 2: Điền các thông tin trong form.
image
Chi tiết:

 • Chọn lời mời liên kết CTV: chọn lời mời liên kết trong danh sách.
  Trạng thái áp dụng: Chấp thuận hoặc Từ chối lời mời.
 • Hình ảnh: nhấp image để chụp hình và image để quay video.
 • Hoàn thành và thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát.

Danh sách lời mời
Mở form image
image