Hướng dẫn phần 3: Chi tiết các báo cáo


Chức năng
Dùng để quản lý tình hình giao hàng của nhân sự

Cấu trúc
Gồm 08 biểu danh sách, thống kê, đó là

 • (1) - TT quá trình giao hàng (DS chuyến giao hàng)

 • (2) - Chi tiết từng chuyến giao hàng (DS chi tiết chuyến giao hàng)

 • (3) - Báo cáo GH theo ngày (bảng thống kê theo ngày)

 • (4) - Chi tiết GH theo ngày (DS thống kê theo ngày)

 • (5) - Báo cáo GH theo tuần (bảng thống kê theo tuần)

 • (6) - Chi tiết GH theo tuần (DS thống kê theo tuần)

 • (7) - Báo cáo GH theo tháng (bảng thống kê theo tháng)

 • (8) - Báo cáo GH theo NV (bảng thống kê theo NV)

Để mở phần 3 - Báo cáo, người dùng nhấp chọn lần lượt theo thứ tự như hình bên trên.

Phần tiếp theo hướng dẫn người dùng sử dụng 08 biểu danh sách của mô-đun giao hàng.

.

1. TT quá trình giao hàng

 • Bước 1: Mở biểu danh sách rp-scr-ship
 • Bước 2: Người dùng nhấp chọn nút chức năng tương ứng với từng chuyến giao

Nút button-ship%20rv: Chỉnh sửa thông tin chuyến giao hàng (đối với chuyến chưa thực hiện)
Nút button-deli: Thêm thông tin liên quan đến việc giao hàng
Nút button-ship%20dt: Chi tiết hoạt động giao hàng (đối với chuyến đã/đang thực hiện)

.

2. Chi tiết từng chuyến giao hàng

Để xem biểu danh sách, người dùng nhấp chọn rp-scr-ship%20dt

Giao diện của biểu danh sách chi tiết

.

3. Báo cáo GH theo ngày

Để xem biểu thống kê, người dùng nhấp chọn rp-scr-daily%20rp
Chọn nút button-download để tải dữ liệu về máy.

Giao diện của biểu thống kê ngày

.

4. Chi tiết GH theo ngày

 • Bước 1: Mở biểu danh sách rp-scr-daily%20dt
 • Bước 2: Để xem chi tiết, người dùng nhấp chọn vào ngày tương ứng

Giao diện và bước thực hiện như hình bên dưới

.

5. Báo cáo GH theo tuần

Để mở biểu thống kê, người dùng nhấp chọn rp-scr-weekly

Chọn nút button-download để tải dữ liệu về máy.

Giao diện của biểu thống kê tuần

.

6. Chi tiết GH theo tuần

* Bước 1: Mở biểu danh sách ![rp-scr-weekly%20dt|381x123,50%](upload://uLBF6DtGEKRtUrrdISatdpay0kz.jpeg) * Bước 2: Để xem chi tiết, người dùng nhấp chọn vào tuần tương ứng

Giao diện và bước thực hiện như hình bên dưới

.

7. Báo cáo GH theo tháng

Để mở biểu thống kê, người dùng nhấp chọn rp-scr-monthly

Chọn nút button-download để tải dữ liệu về máy.

Giao diện của biểu thống kê tháng

.

8. Báo cáo GH theo NV

Để mở biểu thống kê, người dùng nhấp chọn rp-src-staff

Chọn nút button-download để tải dữ liệu về máy.

Giao diện của biểu thống kê theo nhân viên