Hướng dẫn phân quyền các module, báo cáo, form cho nhóm người dùng hoặc cá nhân

Cách Assign/ Unassign Form/ Module/ Analytic/ Data model/ Resource data về tài khoản người dùng


I. Mục đích:
Để cung cấp Module/form/báo cáo/CSDL về tài khoản người dùng.

 • Khi cần gửi thêm Module/form/báo cáo/CSDL
 • Khi cần loại bỏ Module/form/báo cáo/CSDL
  II. Điều kiện cần có để thực hiện
 • Truy cập vào site/ dự án cần Assign-Unassign.
 • Kết nối internet.
 • Đã có tài khoản với quyền Administrator.
 • Thông tin user cần Assign/ Unassign.
 • Tên Module cần Assign/ Unassign.
  IV. Các bước thực hiện:

  Bước 1:

  Đăng nhập vào site có chứa các Module cần assign/ unassigm bằng tài khoản được cấp với quyền Administrator.

  Bước 2:


  Tại tab Configuration–>chọn thẻ Roles and Permissions

  Bước 3:


  Chọn mục cần assign/ unassign là Module trong thẻ được show như hình
  Nhấp vào ô User map --> gõ tên tài khoản cần assign/ unassign tại ô User name --> Nhấp chọn tài khoản

  Bước 4:


  Nhấp chọn đúng tên Module cần assign/ unassign --> Nhấn submit để gửi lệnh assign

Nhấp vào ảnh để xem mô tả chi tiết