Hướng dẫn Quản lý Khảo sát Dự án Better Work dành cho SUP

  1. Đầu ngày: Xem thống kê số lượng phỏng vấn đã thực hiện / còn tồn
  2. Dựa vào thống kê ở Bước 1 để chia chỉ tiêu cho PVV
  3. Sau khi PVV thực hiện pv, kiểm tra tiến độ vào cuối ngày
  4. Trước cuối tuần: Xem thống kê số lượng thẻ cào cần gửi
  5. Sử dụng module Tài sản số đặt mua thẻ cào dựa trên thống kê ở bước 4.
  6. Cuối tuần: Sau khi được HR duyệt mua thẻ cào, tiến hành gửi thẻ hàng loạt
  7. Kiểm tra ngẫu nhiên 1 vài đáp viên để đảm bảo thẻ cào đã được gửi đến đúng người