Hướng dẫn sử dụng mô-đun Cloudphone - Cho tất cả

2

1. Danh sách Agent

Đây là Danh sách số máy lẻ của mỗi Nhân viên trong tổ chức có sử dụng tài khoản cloud phone, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi nội bộ miễn phí từ Danh sách này.

2. Danh sách Nhân viên

Danh bạ số điện thoại cá nhân của Nhân viên trong tổ chức, thông tin số điện thoại này được lấy từ Thông tin tài khoản của mỗi người dùng.

4

3. Lịch sử cuộc gọi ra

Dùng để xem lịch sử tất cả các cuộc gọi ra ngoài (bao gồm gọi số di động và số máy lẻ) từ tài khoản của mình.

4. Lịch sử cuộc gọi vào

Dùng để xem lịch sử tất cả các cuộc gọi vào số hotline do mình tiếp nhận cuộc gọi hoặc cuộc gọi nhỡ và khách do mình phụ trách chăm sóc.

Lưu ý:

- Thông tin cuộc gọi hiện màu đỏ thể hiện cuộc gọi đến từ khách hàng do mình phụ trách. - Đối với cuộc gọi số điện thoại của khách chưa xác định danh tính sẽ hiện thị cho toàn bộ nhân viên sử dụng cloud phone.

- Hệ thống nhận diện thông tin khách hàng thông qua dữ liệu được nhập ở Module CRM.