Hướng dẫn sử dụng module XÉT TUYỂN

image

CHỨC NĂNG SUB-MODULE XÉT TUYỂN

Sub-module Xét tuyển là một bộ phận trong module QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG. Chức năng của Sub-module này hỗ trợ và cung cấp thông tin cho nhà tuyển dụng tiến hành quá trình xét tuyển dụng sau khi ứng viên đã hoàn thành quy trình ứng tuyển. Sub- module có 6 object chính: Ứng viên tham gia, Danh sách xác nhận tham gia phỏng vấn, kết quả tuyển dụng, kết quả chấm bài test, kết quả chấm tự động.

CỤ THỂ TỪNG OBJECT NHƯ SAU:

1. ỨNG VIÊN THAM GIA

Đây là nơi cung cấp nguồn thông tin ứng viên đã tham gia ứng tuyển.

image

Nhà tuyển dụng có thể thực hiện nhiều hoạt động như:

 • XEM THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CỦA ỨNG VIÊN

 • CHẤM BÀI

 • Nhà tuyển dụng mở biểu mẫu chấm bài để đánh giá kết quả bài kiểm tra mà ứng viên đã làm và gửi lên hệ thống
  image
 • XEM KẾT QUẢ CHẤM

 • Theo dõi kết quả bài toàn kiểm tra hoặc chi tiết đáp án đúng, đáp án ứng viên trả lời, điểm số đạt được cho từng câu hỏi.
  image

 • XEM BÀI LÀM

 • MỜI PHỎNG VẤN

 • Mời ứng viên tham gia phỏng vấn
  image

 • ĐÁNH GIÁ - PHỎNG VẤN

 • Nhà tuyển dụng đánh giá kết quả phỏng vấn ứng viên

  Ghi chú:

  • Nhà tuyển dụng có thể nhấp vào biểu tượng: image để tìm kiếm ứng viên.

  • Nhấn biểu tượng: image để lọc theo các trường thông tin: Ứng viên, mã đăng tuyển, tiến độ làm bài, Ngày ứng tuyển, vị trí ứng tuyển, loại hình công việc, chi nhánh tuyển dụng, mã đăng tuyển.

  • Nhấn vào nút image để đi đến form “mời phỏng vấn”

  2. Danh sách xác nhận tham gia phỏng vấn
  Cung cấp thông tin xác nhận tham gia/không tham gia phỏng vấn của ứng viên sau khi được mời phỏng vấn.
  image
  Nhà tuyển dụng thực hiện chuẩn bị phỏng vấn từ đây:
  image

  Ghi chú:

  • Nhà tuyển dụng có thể nhấp vào biểu tượng: image để tìm kiếm ứng viên.

  • Nhấn biểu tượng: image để lọc theo các trường thông tin: vị trí và xác nhận

  3. Danh sách chuẩn bị phỏng vấn
  4. Kết quả tuyển dụng

  Nhà tuyển dụng theo dõi kết quả tuyển dụng, chi tiết nội dung phỏng vấn ứng viên

  image

  Ghi chú:

  • Nhà tuyển dụng có thể nhấp vào biểu tượng: image để tìm kiếm ứng viên.

  • Nhấn biểu tượng: image để lọc theo các trường thông tin: ứng viên, kết quả tuyển dụng, mã đăng tuyển, vị trí tuyển dụng.

  5. Kết quả chấm bài test

  Theo dõi kết quả bài toàn kiểm tra hoặc chi tiết đáp án đúng, đáp án ứng viên trả lời, điểm số đạt được cho từng câu hỏi.
  image

  6. Kết quả chấm bài tự động

  Nhà tuyển dụng theo dõi kết quả chấm bài tự động trên app cho những đề kiểm tra đã được tạo

  image

  2 Likes