Hướng dẫn TẠO CHỈ DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN

Module này cho phép người dùng tạo các kịch bản tương tác bán hàng & các bộ chỉ dẫn cập nhật thông tin khách hàng trong khi tương tác. Có 2 cách để tạo chỉ dẫn cập nhật thông tin: Tạo qua file Google Sheet & Tạo trên app.

I. Thiết lập bộ chỉ dẫn qua Google Sheet (GGS)

Mục đích:

Dùng để phân phối mẫu nhập liệu bộ chỉ dẫn cập nhật và danh sách phương án lựa chọn đối với mỗi chỉ dẫn.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Phân phối GGS thiết lập bộ chỉ dẫn.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu.

Chi tiết:

 • Mô tả nội dung: mô tả về việc phân phối mẫu nhập liệu GGS.
 • Mẫu danh sách: chọn mẫu danh sách phân phối trong danh sách.
 • Thông tin người nhận mẫu nhập DS: chọn người nhập mẫu trong danh sách hoặc điền mới thông tin người nhập.
 • Nhấn để thêm người nhập mẫu phân phối GGS.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Nhấn Hoàn thành & thoát: để gửi biểu mẫu lên hệ thống.

Danh sách phân phối GGS

Thể hiện danh sách các mẫu google sheet đã được phân phối cho người nhận.

Nhập mẫu và Import lên hệ thống

Mở email được gửi thông tin nhập mẫu đã điền tại biểu mẫu Phân phối GGS thiết lập bộ chỉ dẫn và tiến hành nhập mẫu tại link nhập liệu được phân phối.
Trong biểu mẫu có 2 sheet:

 • Sheet 1: BOCHIDAN
  Nhập thông tin cho tên gọi bộ chỉ dẫn, thuộc tính, kiểu dữ liệu, giá trị phải điền, dạng bắt buộc cho câu hỏi (có bắt buộc trả lời câu hỏi này không?) và thẻ TAGS áp dụng đối với bộ chỉ dẫn.
  Lưu ý: Người dùng có thể tạo nhiều bộ chỉ dẫn, tương ứng với nhiều kịch bản mà người dùng chuẩn bị cho quá trình trao đổi, tương tác với khách hàng. Mỗi bộ chỉ dẫn sẽ có chung mã chỉ dẫn. Khi sử dụng form Tương tác Tele hoặc Tương tác F2F, người dùng sẽ lựa chọn một bộ chỉ dẫn trong các bộ đã tạo tuỳ vào từng trường hợp/tình huống/kịch bản.

 • Sheet 2: DSCHOICES
  Với các câu hỏi/chỉ dẫn cập nhật thông tin có kiểu dữ liệu là các Lựa Chọn, người dùng sẽ cần sang sheet 2: DSCHOICES để nhập các mô tả lựa chọn (mã này được sử dụng tại sheet 1), tạo giá trị mã hóa cho lựa chọn (giữa một mô tả lựa chọn thì các giá trị này không được trùng nhau), và tạo tên lựa chọn (tên đáp án trả lời câu hỏi).

Import mẫu lên hệ thống

II. Tạo bộ chỉ dẫn

Mục đích:

Dùng để tạo ra các chỉ dẫn cập nhật thông tin trên app.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Tạo bộ chỉ dẫn.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu.

Chi tiết:

 • Tên gọi yêu cầu cập nhật thông tin: điền tên gọi cho chỉ dẫn cập nhật.
 • Mã yêu cầu cập nhật thông tin: điền mã ứng với mỗi chỉ dẫn cập nhật và mã này là duy nhất.
 • Nhóm đối tượng áp dụng số 1: phạm vi áp dụng của chỉ dẫn.
 • Mô tả chi tiết: thêm các mô tả về việc thiết lập chỉ dẫn này.
 • Chụp hình: nhấp chọn icon image để chụp hình và icon image để quay video.
 • Thông tin cần cập nhật: chọn dạng thuộc tính, kiểu dữ liệu và giá trị phải điền đối với mỗi thuộc tính thiết lập.
 • Cần điền khi cập nhật thông tin không: lựa chọn thực trạng theo đúng yêu cầu thiết lập chỉ dẫn.
 • Nhấn để thêm thuộc tính cho yêu cầu cập nhật này.
 • Thẻ TAGS áp dụng: lựa chọn phạm vi áp dụng cho chỉ dẫn thiết lập.
 • Gửi thông báo đến: lựa chọn người nhận được thông báo tới.
 • Ghi chú (nếu có): thêm ghi chú cho chỉ dẫn cập nhật.
 • Nhấp Hoàn thành & thoát để gửi biểu mẫu lên hệ thống.
 • Nhấp Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống thì sẽ mở một biểu mẫu mới.

Danh sách chỉ dẫn cập nhật thông tin

Thể hiện danh sách các chỉ dẫn cập nhật thông tin đã được thiết lập.