Hướng dẫn thao tác với module trên Web App

Sau khi đăng nhập vào đường dẫn của trang, tại màn hình chính (Homes) người dùng tìm đến và nhấp chọn vào module cần thực hiện.

Nếu đang ở màn hình Dashboard, người dùng nhấn chọn biểu tượng Chat hoặc biểu tượng rtAnalytics để quay về màn hình Homes

Sau khi nhấp chọn module, người dùng chọn các biểu mẫu cần thực hiện.

Để quay lại danh sách module, người dùng nhấp chọn Modules