Hướng dẫn THIẾT LẬP ĐỘI/NHÓM & DỰ ÁN

I. Đội Nhóm

Thiết lập đội/nhóm

Chức năng:
Dùng để thiết lập thông tin của đội/nhóm.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu THIÊM MỚI ĐỘI NHÓM
Untitled-1

Bước 3: Điền các thông tin trong biểu mẫu

form-doinhom


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)
Chi tiết:

 • Tên gọi team/đội/nhóm: nhập tên gọi của team/đội/nhóm.
 • Mã: mã được gán với mỗi team/đội/nhóm và mã này là duy nhất.
 • Mô tả thêm (nếu có): thêm các mô tả về team.
 • Địa bàn làm việc: lựa chọn khu vực làm việc trong danh sách.
 • Đang hoạt động/Ngừng hoạt động: trạng thái hoạt động của team/đội/nhóm.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

II. Dự án

Thiết lập dự án
Chức năng:
Dùng để thiết lập thông tin dự án.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu THÊM MỚI DỰ ÁN
Untitled-2
Bước 3: Điền các thông tin trong biểu mẫu

form-duan


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)
Chi tiết:

 • Tên gọi dự án: nhập tên gọi cho dự án.
 • Mã: mã được gán cho từng dự án và mã này là duy nhất.
 • Mô tả thêm (nếu có): thêm các mô tả về team.
 • Địa bàn làm việc: lựa chọn khu vực làm việc trong danh sách.
 • Team/đội/nhóm liên quan: lựa chọn team/đội/nhóm trong danh sách.
 • Đang hoạt động/Ngừng hoạt động: trạng thái hoạt động của dự án.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.