Hướng dẫn THIẾT LẬP KỲ HÓA ĐƠN (WU-QUẢN LÝ)

Chức năng form:

 • Thiết lập thông tin cho kỳ hóa đơn bao gồm tên kỳ hóa đơn, mô tả, ngày bắt đầu đọc số, ngày kết thúc đọc số, ngày hóa đơn, ngày thu tiền,…Có thể tạo nhiều kỳ hóa đơn trong 1 lần thiết lập
 • Form cung cấp dữ liệu cho việc Thiết lập tuyến

Cách thực hiện:

Bước1: Mở form Thiết lập kỳ hóa đơn

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

 • Điền mới tạo tên gọi kỳ hóa đơn chung cho lần thiết lập hiện tại: ví dụ Kỳ 23 hàng tháng,… (không chọn trong danh sách đã có)
 • Điền mô tả chi tiết kỳ hóa đơn
 • Do tên kỳ hóa đơn ảnh hưởng đến nội dung tin nhắn gửi cho khách hàng khi thu tiền nước, nên tạo mới tên kỳ hóa đơn áp dụng cho đọc số nước theo mẫu: Kỳ tháng 09/2019,…(không chọn trong danh sách đã có)
 • Thiết lập thời gian cho các thông tin: Đọc số từ, đến ngày, ngày hóa đơn, ngày thu tiền bằng cách chạm vào biểu tượng lich. Lưu ý ngày hóa đơn và ngày thu tiền phải lớn hay ngày cuối cùng (đến ngày) của kỳ đọc số.
 • Chạm vào thanh THÊM KỲ HÓA ĐƠN khi muốn tạo thêm 1 kỳ hóa đơn.
 • Thiết lập trạng thái hoạt động cho kỳ hóa đơn đang tạo: ĐANG ÁP DỤNG hoặc NGỪNG ÁP DỤNG
 • Chọn người gửi thông báo sau khi thiết lập kỳ hóa đơn trong danh sách
 • Điền ghi chú (nếu có)
  => Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, chọn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT hoặc HOÀN THÀNH VÀ ĐIỀN MỚI để tạo mới kỳ hóa đơn
  Ghi chú: Để giúp thuận tiện, trong 1 lần tạo “Kỳ hóa đơn”, anh/chị có thể tạo nhiều kỳ nhỏ, và sử dụng “Kỳ hóa đơn” đó để tiến hành tạo Tuyến