Hướng dẫn THIẾT LẬP TỔ CHỨC

I. Tổ chức

Thiết lập tổ chức

Chức năng:
Dùng để thiết lập thông tin của tổ chức.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu TẠO MỚI THÔNG TIN TỔ CHỨC

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

form-tochuc


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)
Chi tiết:

 • Nhập số phone, Website, Email
 • Địa chỉ trụ sở: lựa chọn thông tin Tỉnh/vùng/ban, Tp/Quận/huyện, Phường/xã trong dánh sách và nhập thông tin Số nhà, đường, Số căn hộ.
 • Mã bưu điện: nhập mã bưu chính của Tỉnh/vùng/ban, tra cứu thông tin tại đây
 • GPS: nhấp chọn image để lấy tọa độ và chọn image để lưu tọa độ.
 • Mã số thuế: nhập mã số thuế của tổ chức.
 • Thông tin ngân hàng: nhập tên ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản, địa chỉ chi nhánh.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

II. Chi nhánh

Thiết lập chi nhánh

Chức năng:
Dùng để thiết lập trụ sở chính hay chi nhánh của 1 tổ chức.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu THÊM CHI NHÁNH

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu.

form-chinhanh


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)
Chi tiết:

 • Lựa chọn thiết lập cho trụ sở hoặc chi nhánh.
 • Tên gọi trụ sở/chi nhánh: nhập tên gọi của trụ sở/chi nhánh.
 • Loại hình: lựa chọn loại hình của trụ sở/chi nhánh.
 • Địa điểm: điền thông tin địa điểm của trụ sở/chi nhánh.
 • GPS: nhấp chọn image để lấy tọa độ và chọn image để lưu tọa độ.
 • Ngày làm việc trong tuần: chọn ngày và thời gian làm việc trong tuần, nhấp image để chọn thời gian bắt đầu và kết thúc.
 • Đang hoạt động/Ngừng hoạt động: trạng thái hoạt động của chi nhánh.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

III. Phòng ban

Thiết lập phòng ban

Chức năng:
Dùng để thiết lập thông tin phòng ban, vị trí chức danh trong một tổ chức.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu THÊM PHÒNG BAN

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

form-phongban


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)
Chi tiết:

 • Tên gọi phòng ban:
 • Nhấn image để thêm chức danh/vị trí.
 • Làm việc tại chi nhánh/cơ sở nào: chọn địa điểm làm việc trong danh sách. Lưu ý nếu chọn địa điểm là “Toàn Bộ Tổ Chức” thì không chọn các địa điểm còn lại.
 • Đang hoạt động/Ngừng hoạt động: trạng thái hoạt động của phòng ban.
 • Mã tổ chức: mã được gán với mỗi tổ chức và mã này là duy nhất.
 • Mã quản trị: mã được dùng để thiết lập.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

IV. Địa bàn kinh doanh

Thiết lập địa bàn kinh doanh

Chức năng:
Dùng để thiết lập thông tin chi nhánh.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu THÊM ĐỊA BÀN KINH DOANH.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

form-diabankinhdoanh


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

 • Tên gọi cho địa bàn: nhập tên gọi cho địa bàn kinh doanh.
 • Mã: gán mã cho mỗi khu vực làm việc và mã này là duy nhất.
 • Địa chỉ: chọn địa điểm trong danh sách.
 • Mô tả địa chỉ chi tiết: Ghi rõ địa chỉ cụ thể của địa bàn
 • Đang hoạt động/Ngừng hoạt động: trạng thái hoạt động của địa bàn kinh doanh.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

V. Khu vực làm việc

Thiết lập khu vực làm việc

Chức năng:
Dùng để thiết lập thông tin khu vực làm việc.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu THÊM KHU VỰC


Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

form-khuvuclamviec


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

 • Cơ sở/Văn phòng/Chi nhánh: chọn loại địa điểm trong danh sách.
 • Tên gọi khu vực làm việc: nhập tên gọi khu vực làm việc được thiết lập.
 • Địa chỉ khu vực: nhập địa chỉ của khu vực làm việc.
 • Loại hình: chọn loại hình của khu vực làm việc.
 • Trực thuộc phòng ban: chọn phòng/ban mà khu vực làm việc trực thuộc.
 • Đang hoạt động/Ngừng hoạt động: trạng thái hoạt động của khu vực làm việc.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.