Hướng dẫn THIẾT LẬP TEAM/DỰ ÁN

I. Team/nhóm

Thiết lập team/nhóm

Chức năng:
Dùng để thiết lập thông tin của team/đội/nhóm.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu Thiết lập tổ chức

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)
Chi tiết:

 • Tên gọi team/đội/nhóm: nhập tên gọi của team/đội/nhóm.
 • Mã: mã được gán với mỗi team/đội/nhóm và mã này là duy nhất.
 • Mô tả thêm (nếu có): thêm các mô tả về team.
 • Địa bàn làm việc: lựa chọn khu vực làm việc trong danh sách.
 • Đang hoạt động/Ngừng hoạt động: trạng thái hoạt động của team/đội/nhóm.
 • Mã quản trị: mã được dùng để thiết lập của mỗi tổ chức.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

Danh sách team/nhóm
Mở biểu mẫu Danh sách team/nhóm.

II. Dự án

Thiết lập dự án
Chức năng:
Dùng để thiết lập thông tin dự án.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu Thiết lập dự án

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)
Chi tiết:

 • Tên gọi dư án: nhập tên gọi cho dự án.
 • Mã: mã được gán cho từng dự án và mã này là duy nhất.
 • Mô tả thêm (nếu có): thêm các mô tả về team.
 • Địa bàn làm việc: lựa chọn khu vực làm việc trong danh sách.
 • Team/đội/nhóm liên quan: lựa chọn team/đội/nhóm trong danh sách.
 • Đang hoạt động/Ngừng hoạt động: trạng thái hoạt động của dự án.
 • Mã quản trị: mã được dùng để thiết lập của mỗi tổ chức.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

Danh sách dự án
Mở biểu mẫu Danh sách dự án.