Hướng dẫn THIẾT LẬP THÀNH VIÊN LIÊN KẾT

Thiết lập Thành viên liên kết

Chức năng:
Dùng để thiết lập liên kết giữa các thành viên.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu Thiết lập Thành viên liên kết


Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu.

image


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)
Chi tiết:

  • Điền thông tin vào Tên tổ chức, Tên người đại diện, Số phone, Website, Email.
  • Địa chỉ trụ sở: lựa chọn thông tin trong danh sách.
  • Đang liên kết/Ngừng liên kết: trạng thái hoạt động của thành viên liên kết.
  • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.
  • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống thì mở một biểu mẫu mới.

Danh sách Thành viên liên kết
Mở biểu mẫu Danh sách Thành viên liên kết