Hướng dẫn xem: báo cáo tổng hợp cuộc gọi cloudphone

Để thực hiện xem báo cáo trên trình duyệt web, sau khi đăng nhập, chọn thẻ Backend System như hình

Tại mục Report list, chọn Tổng hợp các cuộc gọi Cloudphone

Chọn khoảng thời gian cần truy xuất thông tin cuộc gọi và chọn Run để truy xuất

Sau đó, chọn loại cuộc gọi bạn cần truy xuất thông tin

Chú thích các trạng thái cuộc gọi nhỡ:

  • Đang nhỡ: khách gọi vào hotline, chưa gặp được nhân viên và chưa được gọi lại;
  • Đã gọi lại: khách gọi vào hotline bị nhỡ và đã được nhân viên gọi lại sau đó;
  • Kết nối thành công: khách gọi trở lại và đã kết nối được với nhân viên.