[PA - KPI] Hướng dẫn Nhân viên thực hiện

1. ĐÁNH GIÁ PA

1. THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ

Nhân viên nhấn vào nút TỰ ĐÁNH GIÁ để thực hiện đánh giá PA cho kỳ được mở, sau khi đã thực hiện đánh giá để xem chi tiết thông tin đã thực hiện nhấn chọn Nhấp vào đây để xem chi tiết.
Ngoài ra, nhân viên có thể thực hiện chỉnh sửa thông tin phiếu đã đánh giá thông qua nút CHỈNH SỬA.

self-pa

2. THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP

Nếu được giao đánh giá cho nhân viên khác, nhân viên nhấn chọn nút ĐÁNH GIÁ để thực hiện. Để xem lại thông tin đánh giá nhấn chọn nút XEM LẠI hoặc nút CHỈNH SỬA để thực hiện chỉnh sửa thông tin đánh giá.

doclap-pa

3. SUP THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ


SUP thực hiện đánh giá PA cho nhân viên dựa trên các kết quả mà nhân viên đã thực hiện đã thực hiện thông qua các nút ĐÁNH GIÁ L1ĐÁNH GIÁ L2.

sup-pa

2. ĐÁNH GIÁ KPI

1. THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ


Nhân viên nhấn vào nút TỰ ĐÁNH GIÁ để thực hiện đánh giá KPI cho từng nhóm KPI thuộc từng kỳ được mở, để xem thông tin chi tiết của từng tiêu chí trong KPI nhấn chọn nút CHI TIẾT KPI. Sau khi đã thực hiện đánh giá để xem lại kết quả hoặc điều chỉnh thông tin nhấn chọn nút LỊCH SỬ.

self-kpi

2. SUP THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

SUP thực hiện đánh giá KPI cho nhân viên dựa trên các kết quả mà nhân viên đã thực hiện đã thực hiện.

sup-kpi