rtMessaging/Chat - Android

Xem các link hỗ trợ quan trọng được đính kèm trên room chat:
Trên thiết bị di động:
image

Trên website:
image