SaleRep 2.0 - Giới thiệu mô-đun Đại diện Kinh doanh 2.0 (SaleRep 2.0)

Mô-đun Đại diện Kinh doanh 2.0 có chức năng quản lý công việc của Đại diện Kinh doanh (SR) tại các điểm bán hàng.

Mô-đun gồm 03 phần với hướng dẫn sau đây

  1. SaleRep 2.0 - Hướng dẫn phần 1 - Cơ sở dữ liệu

  2. SaleRep 2.0 - Hướng dẫn phần 2 - Hoạt Động Hàng Ngày

  3. SaleRep 2.0 - Hướng dẫn phần 3 - Các Hoạt Động Không Thường Xuyên