[Super Generic] Quản lý thực hiện giám sát


I. Giám sát công việc

Lịch sử thực hiện công việc

Thể hiện các lần thực hiện công việc theo từng đối tượng cụ thể đã giao cho nhân viên thực hiện, bao gồm nội dung công việc, các hoạt động thực hiện, thông tin chi tiết và các hình ảnh liên quan đến quá trình thực hiện công việc của nhân viên.

sup-lichsuthuchiencv

11

Lịch thực hiện công việc

Thể hiện danh sách các công việc đã thực hiện theo từng ngày/tháng/năm cụ thể trên lịch.

sup-lichthuchiencv

13

Bản đồ thực hiện công việc

Thể hiện thông tin tọa độ/vị trí của các công việc đã thực hiện theo các đối tượng quản lý cho nhân viên trên bản đồ.

sup-bandocv

dm-bandocv

Truy xuất lịch sử

Giúp truy xuất thông tin/ tiến trình của các đối tượng quản lý một cách thuận tiện.
sup-truyxuatlichsu


II. Giám sát nhân viên

Bản đồ checkin / checkout

Thể hiện vị trí check in / check out của từng nhân viên đã thực hiện lên bản đồ để quản lý có thể theo dõi.

sup-bandocheckin

19

Lịch sử in/out

Thể hiện thông tin vị trí khu vực làm việc, thời gian của mỗi lần check in /check out của toàn nhân viên.

sup-lichsuinout

21

Lịch làm việc

Thể hiện thông tin đăng ký lịch làm việc của nhân viên theo tuần đã đăng ký trên lịch.

sup-lichlamviec

23

Theo dõi đăng ký lịch làm việc

Bảng thống kê thông tin chi tiết của nhân viên đã đăng ký lịch làm việc theo từng ca và ngày cụ thể.

sup-theodoidkllv

50

Thông tin hồ sơ nhân viên

Hiển thị toàn bộ thông tin của nhân viên sau khi đã hoàn thành hồ sơ nhân viên.

sup-thongtinhsnv

26


III. Phân tích số liệu

Phân tích thống kê

Phân tích biểu thị tổng số lần thực hiện công việc theo ngày, theo nhân viên và được cụ thể hóa lên biểu đồ mô tả.

sup-phantichthongke

15

Chart view lượt làm việc của từng hoạt động

Biểu đồ thể hiện số lượng các công việc theo từng khoảng thời gian và số lượng thực hiện cụ thể.

sup-chartviewluotlv

17

Thống kê lượt làm việc của từng nhân viên

Thể hiện tổng số lượt làm việc của từng nhân viên theo từng tháng và được cụ thể hóa lên biểu đồ mô tả.

sup-thongkeluotlamviectungnhanvien

54

Toàn cảnh thực hiện công việc

Thể hiện thông tin thực hiện công việc theo nhân viên, từ đó có thể thực hiện truy xuất thông tin lịch sử hoạt động hoặc bản đồ thực hiện của nhân viên đó.

sup-toancanhthuchiencv

toancanhcvthuchien