Tài liệu dành cho điện thoại viên M-Score MTTQ

 1. Giới thiệu ứng dụng rtwork; Hướng dẫn phỏng vấn và các lưu ý quan trọng: https://rtlink.me/docfordtvmscore
 2. File ghi âm pv tham khảo:
  (1) https://s3.eu-central-1.wasabisys.com/rta-rtcloud/call-vn-1-3QUQ1YWZ4G-1657040542530.mp3
  (2) https://s3.eu-central-1.wasabisys.com/rta-rtcloud/call-vn-1-3QUQ1YWZ4G-1657040462486.mp3
  (3) https://s3.eu-central-1.wasabisys.com/rta-rtcloud/call-vn-1-3QUQ1YWZ4G-1657040319161.mp3
 3. Ghi âm buổi họp mặt trực tuyến đợt 1: 03/06/2022 https://s3.eu-central-1.wasabisys.com/rta-rtcloud/uuid:2c6250b6-d55c-e583-4e66-aa1ee470c0bc1.mp4
 4. Bảng hỏi giấy: https://docs.google.com/document/d/1IoBg7IIzf9V17mmszdpDLEmJysmrh38-qC73VFQISzo/edit?pli=1
 5. Tiêu chí về Lương/thưởng: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15CjtLL-DUKEcxGV7s7_IC8aFOq2uyLIMQ4j9KlXdh74/edit#gid=1729185883
1 Like