Tài liệu dành cho PVV dự án Việt Nam Khởi nghiệp - WB

Để quá trình làm việc được tốt bạn cố gắng tìm hiểu kỹ những tài liệu mà RTA cung cấp nhé. Tài liệu này sẽ được cập nhật liên tục trong quá trình chạy dự án.

1 bảng hỏi sử dụng trong dự án:

https://rtlink.me/vnstartup-pvvtaphuan

2/ Hướng dẫn cài đặt ứng dụng rtWork để phỏng vấn chính thức:

HĐH android: https://rtlink.me/caidat-rtwork-android

HĐH iOS: https://rtlink.me/ios-guideline

3/ Thu nhỏ màn hình gọi điện: https://s3.eu-central-1.wasabisys.com/rta-rtcloud/uuid:c5b781fc-ef08-df2b-ab86-d7d09eb316691.mp4

4/ Link record tập huấn: