Tài liệu dành cho vị trí Điện thoại viên dự án chuyển đổi số của ngân hàng thế giới

Để quá trình làm việc được tốt bạn cố gắng tìm hiểu kỹ những tài liệu mà RTA cung cấp nhé. Tài liệu này sẽ được cập nhật liên tục trong quá trình chạy dự án.

1/ Các bạn tìm hiểu thêm về thông tin về dự án SME tại link: Digital SMEs

2/ 5 bảng hỏi sử dụng trong dự án:

(1) Lãnh đạo: một trong các vị trí sau Tổng giám đốc/Phó tổng; Giám đốc/Phó GĐ; Thành viên HĐQT (TOP manager): https://rtlink.me/top-manager-rta

(2) Nhân viên công ty (mỗi nhân viên điền link 1 lần)(Q for all staff): https://rtlink.me/allstaff-rta

(3) Trưởng phòng/Quản lý kinh doanh: người phụ trách công việc liên quan phương thức quản lý, chăm sóc khách hàng (CRM) https://rtlink.me/crm-rta

(4) Nhân viên nhân sự hoặc Người phụ trách chấm công tính lương HR: https://rtlink.me/hr-rta

(5) Kết quả kinh doanh: https://rtlink.me/br-rta

3/ Hướng dẫn cài đặt ứng dụng rtWork để phỏng vấn chính thức:

HĐH android: https://rtlink.me/caidat-rtwork-android

HĐH iOS: https://rtlink.me/ios-guideline

4/ Thư ngõ của WB về giai đoạn 2 dự án: https://rtlink.me/wb-letter-to-sme

5/ Kịch bản tiếp cận doanh nghiệp: LINK PVV - NOTE - Google Sheets
6/ Link record tập huấn: https://s3.eu-central-1.wasabisys.com/rta-rtcloud/uuid:6cbb11fd-e5cd-dde8-2c2e-f588bbf981d81.mp4

7/ Hướng dẫn lưu phiếu khi PVV báo bận giữa chừng: https://s3.eu-central-1.wasabisys.com/rta-rtcloud/uuid:188f826a-b36c-5638-6610-1c4fe00453421.mp4

8/ Thu nhỏ màn hình gọi điện: https://s3.eu-central-1.wasabisys.com/rta-rtcloud/uuid:c5b781fc-ef08-df2b-ab86-d7d09eb316691.mp4

9/ thư gửi DN kèm chat GPT: file:///D:/job%20rta/source%20form%20+%20doc/WB%20letter%20to%20DSME-Vietnamese_follow%20up_chatGPT(A)%20(1).pdf