Tài liệu dành cho vị trí Điện thoại viên dự án DUKE

Để quá trình làm việc được tốt bạn cố gắng tìm hiểu kỹ những tài liệu mà RTA cung cấp nhé. Tài liệu này sẽ được cập nhật liên tục trong quá trình chạy dự án.

1/ Các bạn tìm hiểu thêm về thông tin về dự án DUKE tại link: https://rtlink.me/khoahoc
2/ Bảng hỏi sử dụng trong dự án: https://rtlink.me/banghoi
3/ Hướng dẫn cài đặt ứng dụng rtWork để phỏng vấn chính thức:
HĐH android: https://rtlink.me/caidat-rtwork-android
HĐH iOS: https://rtlink.me/ios-guideline
4/ Kịch bản tiếp cận doanh nghiệp: https://rtlink.me/pvvduke
5/ File ghi âm mẫu: https://rtlink.me/ghiam1; https://rtlink.me/ghiam2; https://rtlink.me/ghiam3
6/ Record training 29/12: https://rtlink.me/trainduke
7/ Record training 15/02: https://rtlink.me/train-duke-dot2