Xem các báo cáo tổng quan TUYỂN DỤNG 360


I. Báo cáo tổng quan ứng viên:

Mục đích:
Giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn tổng quan về số lượng ứng viên đã ứng tuyển theo vị trí tuyển dụng, theo giới tính, theo tỉnh thành.v.v thông qua các biểu đồ thống kê.

image
Hình 1. Thống kê tổng số ứng viên.

image
Hình 2. Thống kê tổng số ứng viên theo vị trí ứng tuyển.

image
Hình 3. Thống kê tổng số ứng viên theo tỉnh thành.


II. Báo cáo tổng quan ứng viên thực hiện hiện bài kiểm tra:


Mục đích:
Giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn tổng quan về số lượng ứng viên đã làm bài kiểm tra, số lượng ứng viên đã làm bài kiểm tra theo vị trí tuyển dụng và HĐH thiết bị.

image
Hình 4. Thống kê bài kiểm tra theo dự án và kết quả.

image
Hình 5. Thống kê bài kiển tra theo dự án và HĐH.

1 Like