Giới thiệu Mô-đun ĐỊNH MỨC CÔNG NHẬT

GIỚI THIỆU MÔ-ĐUN ĐỊNH MỨC CÔNG NHẬT

Công nhật là tiền công lao động từng ngày.
Làm công nhật là việc làm mà tiền công được tính theo từng ngày một.

DinhMucCN

Khi sử dụng lao động công nhật, người sử dụng lao động cần thiết lập các định mức tiền công cũng như các tiêu chuẩn, phúc lợi liên quan.

Biểu mẫu THIẾT LẬP ĐỊNH MỨC CÔNG NHẬT hỗ trợ người dùng:

  • Xác định rõ nội dung định mức công nhật, VD: Bảo vệ, nhân viên đóng hàng, nhân viên kiểm thử, …
  • Xác định chính xác mức tiêu chuẩn ngày công, 1/2 ngày công, giờ công đối với từng loại công nhật.
  • Xác định rõ các tiêu chuẩn để đưa ra xếp loại, hệ số nhân lương.
  • Địa điểm, chi nhánh, … sẽ áp dụng mã định mức này.
  • Trạng thái sử dụng của mã định mức (Đang sử dụng hay Không còn sử dụng nữa)

Người dùng có thể kiểm tra/chỉnh sửa/thêm mới tại mục DANH SÁCH ĐỊNH MỨC CÔNG NHẬT.

Toàn bộ mô-đun THIẾP LẬP ĐỊNH MỨC CÔNG NHẬT sẽ là dữ liệu đầu vào cho mô-đun QUẢN LÝ CÔNG NHẬT, là cơ sở để người sử dụng lao động theo dõi và trả tiền lương cho người lao động công nhật.

1 Like