Hướng dẫn đăng ký và truy xuất Tăng Ca - Thêm Giờ

Chức năng:
Được sử dụng để đăng ký và báo cáo kết quả tăng ca. Theo dõi ca/giờ làm thêm.

1. Quản lý tăng ca

Gồm 2 nút chức năng:

(1) Đăng Ký Tăng Ca : image
(2) Báo Cáo Tăng Ca: image

(1) - Đăng Ký Tăng Ca
Nhân viên sử dụng biểu mẫu này để đăng ký tăng ca và thông báo cho quản lý.

Bước 1: Nhấn chọn nút ĐĂNG KÝ để mở biểu mẫu

Bước 2: Điền biểu mẫu theo thứ tự từ trên xuống dưới


Chi tiết cách điền

 • Đăng ký tăng ca từ/đến ngày button-date : Chọn khoảng thời gian đăng ký ca
 • Công việc cụ thể: Điền mới công việc cần đăng ký tăng ca
 • Lý do: Điền lý do tăng ca
 • Giải pháp: Điền giải pháp cho công việc thực hiện
 • Dự kiến từ/Đến button-time-2 : Thêm thời gian tăng ca cụ thể
 • Hệ số button-multiplier : Hệ số nhân lương theo giờ/ngày tăng ca
 • HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ: Hoàn thành, gửi phiếu đăng ký và thoát.

(2) - Báo Cáo Tăng Ca

Bước 1: Nhấn nút BÁO CÁO để mở biểu mẫu.

Bước 2: Điền biểu mẫu theo thứ tự từ trên xuống dưới:

image

Chi tiết cách điền

 • Mã đăng ký tăng ca: chọn mã đã đăng ký hoặc lựa chọn Không áp dụng đăng ký OT/Quên đăng ký OT.
 • Mã checkin-Checkout: chọn thời gian check-in/out của lần tăng ca hoặc lựa chọn Không áp dụng check-in/out/Quên check-in/out.
 • OT From/To Date button-date : Chọn ngày tăng ca thực tế
 • Công việc cụ thể: Điền mới công việc báo cáo tăng ca.
 • Lý do: Điền lý do báo cáo tăng ca.
 • Giải pháp: Phương án giải quyết
 • Tiến độ: Tiến độ công việc sau khi thêm giờ
 • Từ/Đến button-time-2 : Thời gian đã làm thêm thực tế
 • Multiplier button-multiplier : Hệ số nhân lương theo giờ/ngày làm thêm
 • Hình ảnh & video: chụp hình thực hiện công việc
 • HOÀN TẤT BÁO CÁO: Hoàn thành, gửi phiếu báo cáo và thoát

Lưu ý:

 • Nhân viên phải Check-in/out đúng ca tăng ca
 • Trong trường hợp nhân viên quên Check-in/out có thể sử dụng lựa chọn QUÊN CHECKIN/OUT, tuy nhiên một nhân viên quên nhiều lần sẽ cần quản lý nhắc nhở và cảnh cáo.
 • Nhân viên nhập đúng thông tin tăng ca thực tế như ngày, thời gian, tên công việc, lý do, tiến độ, hệ số nhân lương.
 • Nhân viên có thể thay đổi người phê duyệt nếu người hiển thị mặc định không đúng đồng thời báo cho bộ phận nhân sự để thay đổi thông tin người phê duyệt.

Danh sách tăng ca và báo cáo tăng ca:

 • Danh sách đăng ký Tăng ca/Làm thêm giờ, báo cáo của Nhân viên và trạng thái tương ứng
 • Có 3 trạng thái: Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt và Không phê duyệt

image


2. Lịch Tăng Ca

Để xem thông tin trong biểu Lịch Tăng Ca, người dùng thực hiện các bước sau