Hướng dẫn giám sát xác nhận In/Out của nhân viên

xác nhận in out
Chức năng
Được sử dụng để phê duyệt và quản lý In/Out của nhân viên

Cấu trúc
Gồm danh sách cần xác nhận in/out, thống kê in/out cần xác nhận theo nhân viên và tọa độ in/out của nhân viên.

1. Danh sách xác nhận In/Out
Bước 1: Mở biểu phê duyệt In/Out theo các bước sau:

xác nhận in out
Bước 2: Điền biểu mẫu

Chi tiết cách điền

  • Giám sát chọn nhân viên cần xác nhận: bằng cách nhấp nút “Xác nhận” ở đơn cần phê duyệt

  • Thông tin lần Check-In/Out cần phê duyệt: kiểm tra thông tin check in/out của nhân viên

  • Nút button-camera-1 : Chụp hình ảnh liên quan

  • Nút button-video : Ghi hình liên quan

  • Nút button-record : Ghi âm ghi chú liên quan

  • Ghi chú của người duyệt: thêm ghi chú ngắn gọn

  • Chọn quyết định CHẤP NHẬN / KHÔNG CHẤP NHẬN In/Out

  • Gửi xác nhận: Hoàn thành phê duyệt và gửi lên hệ thống

Giám sát có thể theo dõi thông tin và trạng thái phê duyệt các đơn check in/out của nhân viên:

Dsach xác nhận in out

2. Thống kê theo nhân viên

Mở xem thống kê danh sách, số lượng nhân viên check in/out theo các bước sau:

thống kê nhân viên check in.out

3. Tọa độ in/out

Mở theo dõi tọa độ in/out của nhân viên theo các bước sau:

tọa độ in out