Hướng dẫn phần 1: Giao hàng - Quản lý


Chức năng

Dùng để cấp quản lý Thiết lập các chuyến giao hàng và phân công cho nhân viên. Sub Báo cáo sẽ có các báo cáo chi tiết về quá trình giao hàng, thống kê theo ngày, tuần, tháng, nhân viên và chi tiết chuyến giao hàng của nhân viên.

1. Tạo chuyến giao hàng

a. Bước thực hiện

 • Bước 1: Mở biểu mẫu deli-form-1
 • Bước 2: Điền thông tin lần lượt từ trên xuống dưới


b. Chi tiết cách điền

 • Mô tả nội dung: Nhập tên chuyến giao hàng

 • Bắt đầu/kết thúc: chọn thời gian bắt đầu/kết thúc của chuyến giao hàng

 • Lệnh xuất kho giao hàng: Chọn khách hàng/hợp đồng

 • Phương thức: Chọn Tự giao/Thuê ngoài

 • Dịch vụ giao hàng (khi chọn phương thức thuê ngoài): Chọn đơn vị giao hàng

 • Cán bộ thực hiện: chọn người giao hàng

 • Nút button-camera button-camera-2 dùng để chụp ảnh

 • Nút button-video dùng để ghi hình liên quan

 • Nút button-record: dùng để ghi âm đoạn ghi chú (nếu có)

 • Hoàn thành tạo chuyến giao hàng: Hoàn thành biểu mẫu và gửi lên hệ thống

.

2. Các báo cáo hiện có:

a. Báo cáo danh sách điểm giao không thành công


b. Báo cáo TT quá trình giao hàng

c. Báo cáo giao hàng theo ngày

d. Chi tiết giao hàng theo ngày

e. Báo cáo giao hàng theo tuần

f. Chi tiết giao hàng theo tuần

g. Báo cáo giao hàng theo tháng

h. Báo cáo giao hàng theo nhân viên

i. Chi tiết giao hàng