Giới thiệu Workflow Giao hàng

  1. Hướng dẫn phần 1: Giao hàng - Quản lý

  2. Hướng dẫn phần 2: Giao hàng - Nhân viên

  3. Hướng dẫn phần 3 - Báo cáo Shiny (Tạm ẩn)

  4. https://forum.rtworkspace.com/t/h-ng-d-n-ph-n-3-bao-cao/288