Hướng dẫn phần 3 - Báo cáo Shiny


Chức năng

Là báo cáo thống kê tình hình thiết lập và giao hàng theo thời gian.

.

Cấu trúc

Chứa 01 Báo cáo giao hàng. Để mở Báo cáo giao hàng, người dùng nhấp chọn lần lượt theo thứ tự như hình phía trên.

.

Báo cáo gian hàng

  • Bước 1: Trong giao diện báo cáo Shiny, người dùng nhấp chọn button-shiny-1 để chọn loại báo cáo muốn xem.
  • Bước 2: Sau đó, chọn các trường thông tin cần xem (loại dữ liệu, khoảng thời gian, cán bộ thực hiện)
  • Bước 3: Để xem chi tiết báo cáo, người dùng kéo xuống màn hình phía dưới các trường thông tin
  • Bước 4: Nút button-shiny-2 dùng để cập nhật lại báo cáo.