Hướng dẫn sử dụng GIÁM SÁT GIAO VIỆC

Mô-đun GIÁM SÁT GIAO VIỆC gồm 2 mục nhỏ:

  • Giám sát giao việc
  • Phê duyệt công việc

=> Mô-đun con Giám sát giao việc có chức năng hỗ trợ người giám sát giao việc cho nhân viên và theo dõi được danh sách công việc đã giao.
gsgv

01. GIÁM SÁT GIAO VIỆC

  • Chứa danh sách các công việc được giao.
  • Hỗ trợ người giám sát theo dõi được công việc đã giao cho nhân viên, từ đó có sự phân bổ công việc hợp lý, cụ thể cho từng nhân viên.* Giám sát có thể chỉnh sửa công việc đã giao cho từng nhân viên.

gsgv

dscv-giao

02. PHÊ DUYỆT CÔNG VIỆC

Chức năng form:

  • Công cụ giúp người giám sát phê duyệt các công việc đã thực hiện bởi nhân viên theo các quy trình đã được thiết lập.

Cách thực hiện:

pheduyetcv

dm-pheduyet

Chi tiết:

  • Nhấn nút image để thực hiện phê duyệt công việc của nhân viên đã thực hiện.
  • Nút image để xem lịch sử thực hiện lập kế hoạch, báo cáo, bình luận của công việc.
  • Nút image để xem quy trình các bước áp dụng của công việc thực hiện.