Giới thiệu Mô-đun QUẢN TRỊ GIAO VIỆC - NHÂN VIÊN sử dụng rtWork

Hướng dẫn sử dụng Mô-đun QUẢN TRỊ GIAO VIỆC - NHÂN VIÊN trên ứng dụng rtWork nhằm hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến Quản lý công việc của nhân viên trong doanh nghiệp.

qtgv

Sơ đồ mô tả đường đi của dữ liệu và mối liên hệ giữa các form trong mô-đun:

task management

Mục 1. Hướng dẫn sử dụng HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY
Mục 2. Hướng dẫn sử dụng HỌP ĐẦU NGÀY
Mục 3. Hướng dẫn sử dụng GIÁM SÁT GIAO VIỆC
Mục 4. Hướng dẫn sử dụng KẾ HOẠCH TUẦN
Mục 5. Hướng dẫn sử dụng TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Mục 6. Hướng dẫn sử dụng GIAO VIỆC 360