Hướng dẫn sử dụng KẾ HOẠCH TUẦN

Mô-đun con KẾ HOẠCH TUẦN gồm 2 mục nhỏ:

 • Lập kế hoạch tuần
 • Giám sát lập kế hoạch tuần

=> Mô-đun con Kế hoạch tuần có chức năng hỗ trợ nhân viên lập kế hoạch các công việc cần làm trong tuần, giúp người giám sát lập kế hoạch tuần cho nhân viên và luôn theo dõi được công việc cần thực hiện trong tuần của từng nhân viên.

ke_hoachtuan

01. LẬP KẾ HOẠCH TUẦN


Chức năng form:

 • Hỗ trợ nhân viên tự lên kế hoạch các công việc cần thực hiện trong thời gian một tuần.

Cách thực hiện:

Bước 1: Mở form LẬP KẾ HOẠCH TUẦN

kh_tuan

Bước 2: Nhấn chọn nút LẬP KẾ HOẠCH TUẦN để mở và điền lần lượt những thông tin có trong form

lapkehoach

Mô tả chi tiết

 • Chọn ngày bắt đầu tuần (ngày bắt đầu tuần phải bắt đầu từ thứ 2)
 • Chọn công việc đã tạo ở biểu mẫu Tạo công việc trong danh sách tại phần Chi tiết kế hoạch
 • Chụp ảnh hoặc quay video liên quan đến công việc
 • Tài liệu liên quan: thực hiện tải lên tài liệu quan đến công việc (nếu có).
 • Nếu có ghi chú thêm về công việc thì điền vào phần Ghi chú HOẶC sử dụng biểu tượng micro bên cạnh để đọc nội dung cần ghi chú.
  => Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, chọn HOÀN THÀNH để lưu và gửi form lên hệ thống.
  *(Lưu ý: Đối với những câu hỏi có dấu * người dùng cần điền đầy đủ thông tin thì khi đó form mới được gửi lên hệ thống.)

DANH SÁCH TỰ LẬP KH TUẦN

Chức năng:

 • Hỗ trợ nhân viên theo dõi được chi tiết các công việc đã lập kế hoạch để thực hiện trong tuần.
 • Theo dõi được kế hoạch của các nhân viên khác.
 • Xem chi tiết công việc.
 • Chỉnh sửa kế hoạch đã lập.

Hình ảnh mô tả chi tiết:

dm-khtuan

02. GIÁM SÁT LẬP KẾ HOẠCH TUẦN

Chức năng form:

 • Hỗ trợ người Giám sát lập kế hoạch các công việc cần thực hiện cho nhân viên trong thời gian một tuần.

Cách thực hiện:

Bước 1: Mở form GIÁM SÁT LẬP KẾ HOẠCH TUẦN

gs_lkht

Bước 2: Nhấn nút Giám sát lập KH tuần để mở và điền lần lượt những thông tin có trong form

gs-lapkh


Mô tả chi tiết
 • Chọn ngày bắt đầu tuần (ngày bắt đầu tuần phải bắt đầu từ thứ 2)
 • Chọn nhân sự nhận giao việc (có thể chọn nhiều nhân sự nhận giao việc một lúc)
 • Chọn công việc đã tạo ở biểu mẫu Tạo công việc trong danh sách tại phần Chi tiết kế hoạch
 • Chụp ảnh hoặc quay video liên quan đến công việc
 • Nếu có ghi chú thêm về công việc thì điền vào phần Ghi chú HOẶC sử dụng biểu tượng micro bên cạnh để đọc nội dung cần ghi chú.
  => Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, chọn HOÀN THÀNH để lưu và gửi form lên hệ thống.

DANH SÁCH GIÁM SÁT LẬP KH TUẦN

Chức năng:

 • Hỗ trợ người giám sát theo dõi được bộ công việc đã được lập kế hoạch và giao cho nhân viên thực hiện trong tuần, từ đó có sự phân bổ công việc hợp lý, cụ thể cho từng nhân viên.
 • Xem chi tiết công việc.

Hình ảnh mô tả chi tiết:

dm-gskhtuan

1 Like