Hướng dẫn sử dụng GIAO VIỆC 360

Mô-đun con GIAO VIỆC 360

 • Biểu đồ nhân viên thiếu Planning và Report
 • Biểu đồ nhân viên thiếu planning/Report
 • Thống kê theo nhân viên
 • Biểu đồ nhân viên thiếu Planning, Report và có Planning/Report
 • Nhân viên thực hiện

=> Mô-đun con Giao việc 360 có chức năng hỗ trợ phân tích tuân thủ thực hiện lập kế hoạch và báo cáo ngày của từng nhân viên.

giaoviec360

01. BIỂU ĐỒ NHÂN VIÊN THIẾU PLANNING VÀ REPORT

Chức năng:

 • Biểu đồ hỗ trợ cho người quản lý theo dõi được số lượng ngày mà nhân viên chưa thực hiện lập kế hoạch ngày và báo cáo ngày theo tháng hiện tại.

Hình ảnh mô tả chi tiết:

BD1

(cột màu cam: Số ngày chưa làm planning
cột màu xanh: Số ngày chưa làm report)

02. BIỂU ĐỒ NHÂN VIÊN THIẾU PLANNING/REPORT

Chức năng:

 • Biểu đồ thể hiện số lượng ngày mà nhân viên chưa thực hiện lập kế hoạch ngày/báo cáo ngày theo tháng hiện tại.

Hình ảnh mô tả chi tiết:

BD2

03. THỐNG KÊ THEO NHÂN VIÊN

Chức năng:

 • Thống kê theo nhân viên hỗ trợ người dùng theo dõi được tổng số lượng công việc được lập kế hoạch, báo cáo ngày và những công việc đã hoàn thành theo từng nhân viên.
 • Nhấn vào nút image sẽ thấy được biểu đồ mô tả số ngày chưa làm planning, số ngày chưa làm report và số ngày có làm planning/report của nhân viên đó theo các tháng, từ đó có thể so sánh mức độ tuân thủ của nhân viên.

Hình ảnh mô tả chi tiết:

BD3

04. THÔNG KÊ THEO CÔNG VIỆC

Chức năng:

 • Dashboard thể hiện tổng số lượng công việc thực hiện, số giờ đã làm và thông tin chi tiết theo từng công việc.

Hình ảnh mô tả chi tiết:

thongketheocv

05. NHÂN VIÊN THỰC HIỆN

Chức năng:

 • Thống kê theo nhân viên hỗ trợ người dùng theo dõi được tổng số lượng công việc đã lập kế hoạch và thực hiện báo cáo ngày.

Hình ảnh mô tả chi tiết:

nvth

2 Likes