Hướng dẫn sử dụng module ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Module ĐÀO TẠO NỘI BỘ

1. KHÓA ĐÀO TẠO

Chứa các khóa đào tạo đã được mở về tài khoản của học viên, tại đây học viên có thể xem thông tin của khóa học tại nút CHI TIẾT KHÓA HỌC hoặc thực hiện làm bài kiểm tra thuộc khóa học tại nút LÀM BÀI.

2. LUYỆN TẬP

Chứa các đề luyện tập được mở về tài khoản của học viên, học viên nhấn chọn nút LÀM BÀI tại mỗi đề luyện tập để thực hiện làm bài.

luyentap

3. DASHBOARD

Hiển thị các thông tin chung về khóa học, đề kiểm tra có trên mỗi tài khoản của học viên, học viên có thể xem thêm thông tin về khóa học và thời gian của khóa học tại nút CHI TIẾT hoặc xem thông tin xếp hạng tại nút XẾP HẠNG.

dashboard2